September 10, 1982

Nancy Walker Fundraiser

San Francisco, California
Tom Constanten

The Entertainer (Joplin)
Augustan Club Waltz (Joplin)
Rose Leaf Rag (Joplin)
Pine Apple Rag (Joplin)
American Beauty (Lamb)
Pastime #5 (Mathews)