The Entertainer (Joplin) Augustan Club Waltz (Joplin) Rose Leaf Rag (Joplin) Pine Apple Rag (Joplin) American Beauty (Lamb) Pastime #5 (Mathews)